Privacy

Privacyverklaring Cercle des Gourmets de Bois le Duc

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is de Stichting Cercle des Gourmets de Bois le Duc, gevestigd te ’s-Hertogenbosch, feitelijk gevestigd aan het adres Nieuwkuijksestraat 66c te Nieuwkuijk, KVK nummer 41080576, hierna te noemen, de Cercle.

2. Doel van de persoonsgegevens verwerking

a. In het kader van het uitvoeren van de overeenkomst met de Cercle, waaronder de verwerking van aanmeldingen en opzeggingen, het indelen in één van de
kookgroepen, het voeren van correspondentie.
b. Ten behoeve van het bijwonen van proef kooksessies door aspirant leden.
c. Ten behoeve van de administratie, waaronder innen van contributie, betaling van bestellingen en afgenomen diensten zoals huur van de club.
d. Ten behoeve van de interne informatieverstrekking aan en/of tussen de leden van de chefsgroep, de commissies en bestuur van de Cercle
e. Ten behoeve van het uitreiken van onderscheidingstekenen.
f. Ten behoeve van het versturen van digitale berichten, waaronder nieuwsbrief, uitnodigingen en informatie over activiteiten, menu’s

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt

– Voor het in 2 sub a genoemde doel verwerkt de Cercle: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, E-mail adres, kookgroep. De wettelijke grondslag hiervoor is: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
– Voor het onder 2 sub b genoemde doel verwerkt de Cercle: voor- en achternaam, adres, E-mail adres en telefoonnummer. De wettelijke grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
– Voor het onder 2 sub c genoemde doel verwerkt de Cercle: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, E-mailadres. Wettelijke grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
– Voor het onder 2 sub d genoemde doel verwerkt de Cercle: voor- en achternaam, telefoonnummer en E-mail adres. Wettelijke grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en gerechtvaardigd belang.
– Voor het onder 2 sub e genoemde doel verwerkt de Cercle: voor- en achternaam, adres, kookgroep en kookseizoen van aanmelding. Wettelijke grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
– Voor het onder 2 sub f genoemde doel verwerkt de Cercle: voor- en achternaam, E-mail adres. Wettelijke grondslag: Uitvoering van de overeenkomst.

4. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Cercle uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, tenzij de Cercle wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.
Uw persoonsgegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

5. Bewaartermijnen

De Cercle bewaart uw gegevens gedurende de duur van uw overeenkomst met de Cercle tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap, tenzij voor het bewaren van deze gegevens andere wettelijke voorschriften gelden. Gegevens van aspirant leden die te kennen hebben gegeven niet door te willen gaan met de Cercle worden binnen één jaar na het bericht van opzegging verwijderd.
Gegevens worden in alle gevallen bewaard totdat aan alle financiële verplichtingen jegens de Cercle is voldaan.

6. Rechten van betrokkenen:

U hebt het recht om bij de Cercle een verzoek per E-mail in te dienen om uw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen of te corrigeren, te verwijderen, te beperken of om verzet in te roepen. U kunt uw verzoek sturen naar: secretaris@cercledesgourmets.nl onder vermelding van privacy.
Ter voorkoming van misbruik alsmede om aan de wettelijke verplichting voortvloeiend uit de AGV te voldoen, dient u zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Vergeet niet op het kopie van het legitimatiebewijs uw BSN en pasfoto af te schermen. Wij zullen uw verzoek in behandeling nemen en binnen 4 weken na ontvangst hierover berichten.

7. Klachten over de verwerking van persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw klacht melden door een E-mail te sturen naar: secretaris@cercledesgourmets.nl onder vermelding van klacht privacy.
Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Beveiliging persoonsgegevens

De Cercle treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking en draagt ervoor zorg dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

9. Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Cercle. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Het verdient aanbeveling voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

10. Gebruik van cookies

De Cercle gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Cercle gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

11. Wijziging van deze privacy verklaring

De privacy verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u daarom aan onze Privacyverklaring regelmatig te bekijken.

12. Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Cercle, t.a.v. de secretaris Cercle
E-mail: secretaris@cercledesgourmets.nl